Een reis door de tijd
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Nationaal Congres Het Nationaal Congres was de grondwetgevende én eerste, voorlopige, wet-gevende vergadering van het onafhankelijke België na de omwenteling van 1830.

1800

Jan Fabritius (°1741) wordt burgemeester van Hingene (tot 1804).

1801

Petrus Josephus De Munter wordt gemeentesecretaris van Hingene (tot 1816).

1803

In Eikevliet wordt de zelfstandige parochie Sint Lambertus opgericht. Er stond al wel een kapel (14de eeuw).

1804

Wolfgang Guillaume d'Ursel sterft. Zijn zoon en opvolger Charles Joseph is gehuwd met Louise Ferrero-Fieschi, prinses van Messerano. Charles d'Ursel (°1777 Brussel +1860) wordt burgemeester van Hingene (tot 1811). Later neemt hij dit ambt opnieuw op (van 1830 tot 1860). In de Franse periode is hij bovendien meier van Brussel.

1805

25 sep: geboorte van Jean Charles Marie Léon d'Ursel. Hij is later een tijdje de kamerheer van koning Willem I, en huwt met Madeleine Marie Sophie gravin d'Harcourt. Een tweede huwelijk gaat hij aan met zijn schoonzuster Marie Henriette d'Harcourt.

1808

Overstromingen.

1810

28 apr: keizer Napoleon reist vanuit Brussel via het Kanaal naar Willebroek tot in de Rupel. Hier schouwt hij de "oorlogsbodems" die in de rivier voor anker liggen. Na de schouwing reist hij over de weg verder naar Antwerpen.

1811

Jean Ferdinand Van Goethem (°1759 Hingene) wordt burgemeester van Hingene (tot 1830).

1814

mei: meer dan 200 Russische Huzaren zijn in de gemeente Hingene aanwezig om Napoleon te bevechten.

1816

Jan Thielemans (°1790 Mechelen) wordt gemeentesecretaris van Hingene (tot 1831)

1823

De herberg in de buurt van de Notelaer wordt uitgebaat door Petrus Van Houwenhove.

1825

5 februari: grote overstroming door een bres in de Rupeldijk grote delen van Nattenhaasdonk verdwijnen voorgoed. De dorpskern wordt verplaatst naar Wintam. De parochie Sint Margaretha verhuist van Nattenhaasdonk naar Wintam. Het wiel van het Eikenbroek ontstaat. Nattenhaasdonck is nu het verdronken land van onze gemeente Hingene.

1830

Charles d'Ursel (°1777 Brussel +1860) wordt burgemeester van Hingene (tot 1860). Bovendien wordt hij lid van het Nationaal Congres (tot 1831).

1831

Egidius Raes (°1807 Hingene +1849) wordt gemeentesecretaris van Hingene (tot 1849).

1832

De Winthammolen of Koutermolen wordt beschreven als "... in hout vervaardigd, redelijk groot en in goede staat. Goed gelegen wat betreft de wind, en ook in de nabijheid van het dorp en de gehuchten. Hij heeft twee paar (molen)stenen, die om beurten werken. Vlakbij is een klein stenen gebouw bij de voorzijde van de molen, als bergplaats van het meel."

1834

De getijdemolen op de Vliet is eigendom van hertog Carolus d'Ursel, rentenier in Brussel. De molen wordt gepacht door ene Van Hoomissen. De Winthammolen of Koutermolen is nog steeds in bezit van Carolus d'Ursel, verblijvende in Brussel.

1846

Muntschat ontdekt in op de Kouter tussen Wintam en Hingene. Door deze ontdekking klimt de geschiedenis van Hingene op tot de Gallo- Romeinse periode.

1849

Antoon De Pooter (°1816 Hingene +1865) wordt gemeentesecretaris van Hingene (tot 1865).

1859

7 april: hertog Charles Joseph d'Ursel schenkt het domein van Hingene aan zijn oudste zoon Léon. Zijn goederen (waaronder de getijdewatermolen an de Koutermolen)) aan graaf Jan d'Ursel van Hingene. Léon d'Ursel is hertog, burgemeester van Hingene, en senator.

1860

27 september: Charles Joseph d'Ursel sterft. Jean François d'Ursel (°1805 Hingene +1878 Brussel) wordt burgemeester van Hingene (tot 1878). Ook is hij senator voor het arrondissement Mechelen (tot 1878).

1865

Joannes Franciscus Teugels (°1831 Hingene +1896) wordt gemeentesecretaris van Hingene (tot 1896).

1866

Hertog Léon d'Ursel wordt buitengewoon gezant van Oostenrijk.

1869

De Zusters van de Heilige Vincentius uit Gijzegem, richten in Hingene onderwijs in. Ze beheren de school tot 1976.

1870

Het polderbestuur wordt uitgebreid met 2 commissarissen. De samenstelling van het bestuur is nu als volgt; een dijkgraaf, twee commissarissen, drie gezworenen en één secretaris.

1873

30 aug: Het jonge echtpaar Henri graaf d'Ursel x Isabelle de Clermont - Tonnerre wordt ingehaald in Hingene.

1874

De Zusters van de Christelijke Scholen uit Vorselaar, richten in Wintam onderwijs in. Ze beheren de school tot 1976.

1878

Hingene - Wintam - Koutermolen - d'Ursel 23 dec: bij deling van de goederen worden de volgende eigenaars van de Winthammolen of Koutermolen hertog Marie-Charles d'Ursel - de Mun. De getijdemolen komt toe aan de minderjarige gravin Carolina Chantal d'Ursel (uit Brussel). Joseph d'Ursel, de jongste zoon van hertog Léon d'Ursel, erft het kasteel van Hingene. Hij wordt de 6de hertog d'Ursel en is getrouwd met Antonine gravin de Mun. Joseph wordt gouverneur van Henegouwen. Charles Joseph d'Ursel (°1848 Brussel +1903 Strombeek- Bever) wordt burgemeester van Hingene (tot 1903).

1884

Hertog Joseph d'Ursel wordt gouverneur van Henegouwen.

1887

Na het overlijden van dijkgraaf J. Rijpens, wordt G. Van der Cruyssen commissaris-voorzitter van het polderbestuur.

1893

Cholera!

1894

Gemeenteraadslid van Hingene, Leopold Mees, publiceert zijn prestigieus boek: “De Geschiedenis der Gemeente Hingene”.

1896

Edmond Frans Mees (°Hingene 1869) wordt gemeentesecretaris van Hingene (tot 1928)

1898

Naar een ontwerp van architect J. Caluwaers (°Eikevliet 1863 +Brussel 1948), wordt in Hingene de neogotische Sint Stefanuskerk gebouwd (tot 1900). (Bron: http://www.willebroek.info/HISTORY)