Een reis door de tijd
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Sint Thomasvloed De Sint-Thomasvloed trof vooral Holland. Verschillende malen dit jaar was Holland getroffen door overstromingen. Dit resulteerde in het breken van dijken langs de Maas. De Stormvloed van 1163 had tot gevolg dat de monding van de Oude Rijn bij Katwijk, die al bijna geheel verzand was, volledig werd gesloten. De dijkdoorbraken in combinatie met de Stormvloed van 21 december 1163 zorgden namelijk voor een groot transport van gronddeeltjes van het gebied bij de dijkdoorbraak naar het binnengebied. Dit sediment bezonk vooral in de ondiepere delen, daar stroomde het water immers vrij rustig. Een van de plekken waar het ondiep was, was bij de monding van de Oude Rijn. Belangrijk gevolg van deze blokkade van de monding van de Oude Rijn was, dat de Rijn zijn water niet meer kon lozen op de Noordzee. Hierdoor liepen de polders in Holland één voor één onder water. Onder leiding van Graaf Floris III werd in 1165, zonder enige vooraankondiging, de Oude Rijn bij Zwammerdam afgedamd en had vanaf dat moment ook Utrecht met wateroverlast te kampen, hetgeen tot een kortstondige oorlog tussen Utrecht en Holland leidde. Rond 1200 werd een nieuwe afwatering gegraven via de Haarlemmermeer naar het noorden en werd het waterprobleem definitief opgelost.

806

Sint Thomasvloed: overstroming in het Scheldebekken.

843

Klein-Brabant hoort bij Lotharingen, na de verdeling van het Frankische Rijk in Verdun.

910

Het land van Bornem (waaronder ook Hingene) wordt door Karel de Eenvoudige, koning der Franken, geschonken aan de bisschoppelijke kerk van Luik. Later wordt het land te leen gegeven aan de graven van Vlaanderen.

1057

Tijdens een Rijksdag in Keulen sluit Boudewijn V een overeenkomst om het land van Bornem definitief bij Vlaanderen aan te hechten.

1100

Rond deze tijd is er sprake van Lodewijk, heer van Hingene. Zijn dochter Petronella trouwt met Boudewijn van Herzele, wiens broer tweede abt van de abdij van Affligem is. Heel waarschijnlijk woont Lodewijk op het Hof van Hingene. Een hoeve die waarschijnlijk omwald of versterkt is. Het domein is gelegen op een kruispunt van twee redelijk belangrijke wegen, en situeert zich te midden van de Kleine en de Grote Kouter. Eerste vermelding van de parochie Sint Stefaan in Hingene, ontstaan uit de moederparochie in Bornem. In deze periode wordt ook voor het eerst melding gemaakt van de parochie Sint Margaretha in Haasdonk (Nattenhaasdonk). De parochie zal later verhuizen naar Wintam.

1120

Eerste geschreven vermelding van het domein waar later het kasteel van Hingene komt, en waarin een "oud gebouw" wordt vermeld. Dat dus blijkbaar al veel langer bestaat.

1487

Overstroming van de Schelde, waardoor de kerk van Nattenhaasdonk in het water staat.

1517

"Transport van Vlaenderen" (handelend over de verdeling van de belastingen van de heerlijkheden van het graafschap Vlaanderen):"... ende de drye dorpen Bornem, Hingene en Mariekerke, geconsigneert ende geborneert waeren ende gesloten door de selve revieren, maeckende gelyck een eylant, soo en was het niet te verwonderen dat deze geheele contraye was geheeten, soo by cosmograpeh als anersindts 't landt van Bornhem ... wesende de selve contraye oock by sommigen genoemt Cleyn Brabant".

1535

De heerlijkheid Hingene wordt verkocht aan Hendrik Van Nassau. De basis van het kasteel d'Ursel wordt gelegd door het bouwen van een stenen huis door Thibault Barradot (rentmeester van Rumst).

1554

Dijkbreuk in Hingene, met overstromingen als gevolg. Er worden een aantal wielen gevormd. Het zogenaamde "Hingene-wiel", modo "Groot en Klein Wiel" in het noordwesten is een overblijfsel van een dijkbreuk in 1554.

1556

Thibault Barradot is ontvanger van Rumst en ontvanger van het land van Bornem. Hij woont als rentmeester op het kasteel van Bornem. Thibault Barradot en zijn vrouw verkopen hun eigendom in Hingene, wat in de akte omschreven wordt als "een steyne huys ende hoff", aan ridder Dierick Van de Werve, burgemeester van Antwerpen. De familie Van de Werve verbouwt het eigendom tot een omwald buitengoed met een toren en duiventillen. De bouwwerken duren tot 1608.

1560

Het kasteel van Hingene komt in handen van de Heren van Ursel. Gaspard Schetz koopt via zijn broer Melchior de heerlijkheid Hingene en zijn afhankelijkheden van Willem van Oranje, die het zelf had geërfd in 1545. Melchior Schetz komt voor 41.000 gulden in bezit van Willebroek en Ruisbroek. Melchior Schetz is een bankier in Antwerpen.

1606

Meerdere dijkbreuken met overstromingen als gevolg.

1608

Het kasteel en het Hof van Blommenschot wordt door de weduwe van Louis Van de Werve (schoondochter van Thierry Van de Werve) aan Conrard Schetz. Zo wordt het kasteel van Hingene eigendom van Conrard Schetz. Hij is baron van Hoboken en heer van Hingene. Het kasteel wordt grondig verbouwd: een tweede toren, inrichting van een kapel... Hij zal in 1617 het wapen van d'Ursel aannemen.

1610

De parochieregisters van Hingene worden in gebruik genomen.

1632

Conrard Schetz junior wordt eigenaar van het Hingense domein d'Ursel. Hij is een tijdlang plaatsvervanger van de heer van Antwerpen.

1638

Conrard Schetz mag de titel graaf d'Ursel voeren.

1653

Bisschop Triest van Gent werd geschorst, en verblijft op het kasteel van Hingene (van mei tot augustus).

1658

In Hingene spoelt de sluis van het Oudbroek weg. Het binnenstromende water spoelt tot in Branst. Hierop vaardigt Filips IV een octrooi uit, om het gebied 5 jaar vrij te stellen van staatslasten.

1660

Conrard Schetz overlijdt en wordt opgevolgd door zijn zoon François. Door de bijna permanente oorlogvoering in de Nederlanden, maken ze financieel gezien zware tijden door. Hij is opperjager en woudmeester van Vlaanderen, kolonel en later generaal in het leger van Karel II van Spanje.

1662

10 mei: een groots vuurwerk bij de ontvangst van François, 2de graaf d'Ursel en graaf van het Heilig Rijk. Hij is getrouwd met Honorine de Hornes.

1683

De Fransen verjagen de Spanjaarden uit Klein-Brabant. Maar de Fransen stichten talrijke branden, en vernielen eigendommen in meerdere gemeenten in de streek.

1696

Conrard Albert graaf d’Ursel wordt heer van Hingene. Hij zal in 1716 hertog worden benoemd. (Bron: http://www.willebroek.info/HISTORY)

Een reis door de tijd