Onderwijs in de gemeente Hingene
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

BASISSCHOOL HINGENE-WINTAM-EIKEVLIET (1975-…)

De scholengroep kreeg in de loop der tijden verschillende benamingen. Het is ons er niet in geslaagd om al die vele benamingen te linken aan een jaartal. Zo spreekt men van Vrije Gemengde School , Vrije School , Vrije Basisschool, Vrije Gesubsidieerde Basisschool en Huveneersbasisschool , genoemd naar pastoor Willem Huveneers uit Nattenhaasdonk en leider van de Vlaamse opstandelingen die in de Boerenkrijg tegen de Franse bezetter streden op het einde van de 18de eeuw. Deze laatste benaming dateert vanaf 1993. Het begint allemaal in 1975 met de sluiting van de gemeentelijke jongensscholen, waarvan de leerlingen voortaan terechtkunnen in de Vrije (meisjes)school Hingene en Wintam-Eikevliet. Beide scholen staan dan nog steeds onder het toezicht van de Inrichtende Macht van de kloosterzuster. Wel wordt er een hoofdonderwijzer aangesteld in de beginjaren van de Vrije Gemengde School Wintam-Eikevliet , met name de 51-jarige Flor Roskam ( °2 dec 1923 te Hingene-Wintam ). Hij oefende deze taak reeds al uit in de Gemeentelijke School sinds 1965. De Vrije Basisschool Hingene voegt zich, in 1976, bij de schoolgemeenschap van Wintam-Eikevliet. Voortaan spreekt men van de Vrije Gesubsidieerde Basisschool Hingene-Wintam-Eikevliet , met als Inrichtende Macht de Zusters van Vorselaar vzw . Door deze fusie stijgt het leerlingenaantal boven de 300 en krijgt de school een directeur. Deze eer viel te beurt aan Flor Roskam , die dan niet meer voor de klas hoeft te staan. Hij kon zich van dan ten volle focussen op de administratieve, boekhoudkundige- en pedagogische kant van de zaak. In 1980 besliste meester Roskam om de fakkel door te geven aan zijn opvolgeer Alfons Desmedt oftewel meester Fons, zoals hij gekend is in de gemeente Hingene en als de meester die met de blauwe schoolbus de leerlingen van en naar school bracht. In de periode dat meester Fons werkzaam is als directeur zou er veel veranderen aan en in de scholen. Hij zou zelfs de onofficiële benaming krijgen als “directeur-bouwer” . In 1980 werd het oudercomité in Wintam opgericht. De vlot lopende samenwerking tussen ouders en de school resulteert amper een jaar later in een pracht van een kleuterspeelplaats. Het jaar 1981 is nog maar pas begonnen of op 26 februari 1981 komt de laatste zuster van Gijzegem, zuster Gastonie , te overlijden. Hingene en de Congregatie van de Zusters van Sint-Vincentius a Paulo zijn in diepe rouw. Zuster Gastonie werd op 3 maart om 10u00 in de Sint-Stefanuskerk van Hingene begraven. Het oudercomité Wintam en de school zorgen in 1981 voor een tweede realisatie, met name een speel- en sportruimte. Deze realisatie werd als hét model gebruikt voor gelijkaardige projecten elders in Vlaanderen. Eduard Van Ranst ( °Bornem 1942 ) wordt in 1983 kantonnaal inspecteur voor het basisonderwijs in Klein-Brabant en zal op geregelde tijdstippen een bezoek brengen aan diverse scholen die onder zijn hoede staan. Wie kent het openingszinnetje nog toen de inspecteur binnenkwam en je snel naast je lessenaar moest gaan staan om hem te begroeten met “Dag meneer de inspecteur.” Evenals in 1983 begint priester-leraar Jos Bonroy als Diocesaan hoofdinspecteur bij de godsdienstinspectie. Jos Bonroy begon in 1965 te Mol als leraar in het secundair onderwijs van het St.–Jan Berchmanscollege en als ondersteuner van twee basisscholen hieraan verbonden. Samen met 30 leerkrachten maakte hij er de eerste vernieuwingen van het godsdienstonderwijs mee. Na tien jaar werd hij directeur van de secundaire school en acht jaar later kwam hij bij de godsdienstinspectie terecht en werd hoofdinspecteur in 1983. Op zijn 63ste zou hij met pensioen gaan. Op het einde van het schooljaar 1986-1987 bolt men overal stilletjes uit, rapporten worden uitgedeeld, de klas krijgt nog een schrobbeurt, maar in Hingene is dat eventjes anders. Daar kreeg de laatste dag van het schooljaar een speciaal tintje. Juf Ludwine begint aan een hele lange vakantie en werd door leerlingen en collega’s in de bloemetjes gezet voor haar 26-jarige carrière als leerkracht in Hingene. Naar aloude gewoonte traden tijdens dergelijke pensioenvieringen alle leerlingen op voor de uittredende leerkracht. Sinds oktober 1987 is men begonnen aan de bouw- en verbouwingswerken in de school van Hingene. Om de kosten van de werken te drukken doet de school heel wat zelf en men hoopte tijdens de vakantieperiode van 1989 de nieuwe en verbouwde panden te kunnen inhuldigen. De school van Hingene zal een totaal nieuw gezicht krijgen. Enkele klassen krijgen een nieuw interieur, de bezetting wordt van de muren gekapt om een nieuw kleedje te krijgen, de sanitaire installatie de toiletten worden totaal vernieuwd, er is een overkoepeling tussen enkele klassen in en werd ook al een verbouwing verricht aan eetzaal en andere lokalen. Het schoolgebouw staat er ruim 100 jaar. In Wintam deed men het grondiger en werd de school, de vorige realisaties buiten beschouwing gelaten, volledig vernieuwd. Het klooster werd wel gevrijwaard en zelfs mooi geïntegreerd in de nieuwbouw. Ook de kleuterklassen in Eikevliet kregen een onderhoudsbeurt, zij het wel niet zo drastisch als deze in Wintam en Hingene. In 1988 is de nieuwbouw in Wintam voltooid en enkele jaren later met name in zomer van 1991 was de make-over in Hingene ook compleet. Dat deze beide gebeurtenissen met het nodige feestgedruis werden onthaald, hoeven we niet uit te leggen. De inwoners van de gemeente Hingene staan gekend voor hun voorliefde voor het feestgebeuren. Men mag de jaren tussen 1988 en 1991 wel beschouwen als een woelige periode. Serieuze verbouwingen en feestelijkheden stonden, zoals we hier al vermeld hebben, centraal, maar ook is het in 1991 dat de Zusters van Vorselaar zich terugtrekken als Inrichtende Macht. In dat jaar treedt men toe tot de Inrichtende Macht van v.z.w. Katholieke Scholen van Groot-Bornem . De gebouwen blijven wel eigendom van de v.z.w. Parochiale Werken van de Dekenij Puurs . In Hingene lopen anno 1991 honderdtwintig leerlingen en achtennegentig kleuters school. Op dinsdagnamiddag 31 augustus 1993 om 16u. heeft meester Fons , directeur van de Huveneersbasisschool, voor het laatst de schooldeur achter zich sluiten. Hij zal dan 36 jaar schoolcarrière achter de rug hebben, waarvan de laatste dertien als schoolhoofd zonder klas. Hij was gelukkig in de voetsporen te kunnen treden van meester Roskam en was trots om een staf van dertig toegewijde leerkrachten te kunnen overlaten aan zijn opvolger Dirk Aerts . De scholengroep Huveneersbasisschool Hingene-Wintam-Eikevliet is ondertussen uitgegroeid tot een school met dertig personeelsleden en bijna 500 leerlingen. Negentienhonderdachtennegentig werd een zeer woelig jaar met de Eikevlietse schoolstrijd . De I nrichtende Macht van v.z.w. Katholieke Scholen van Groot-Bornem had besloten de kleuterschool van Eikevliet te sluiten wegens verlieslatend en omwille van te weinig leerlingen. Als je alles buiten beschouwing zou laten, dan zou je inzien dat dit inderdaad het geval was. Maar in dat jaar bloedde het hart van elke Eikenvlietenaar, want “hun” schooltje lag hen zeer nauw aan het hart. Niemand in Eikevliet was erop gebrand hun kleuters naar de school van Wintam of Hingene te brengen. De strijd werd dan ook hard gespeeld en uiteindelijk zouden de inwoners van Eikevliet aan het langste eind trekken. Alleen was het einde verhaal van de scholengroep Hingene-Wintam-Eikevliet want voortaan zou het schooltje onder de Inrichtende Macht van v.z.w. Vrij Katholiek Onderwijs te Ruisbroek vallen. Sinds 1998 zou de scholengroep officieel door het leven gaan als Huveneersbasisschool Hingene-Wintam . Dirk Aerts, directeur van de schoolgemeenschap, krijgt in 2013 steun van Maurits Van den Bossche , die deeltijds de taak van directeur en deeltijds de taak van zorgcoördinator op zich zal nemen. Meester Dirk (Aerts) zou in 2015 op pensioen gaan en voortaan zou de schoolgemeenschap twee directeurs krijgen om de twee scholen, die steeds groeien in leerlingenaantal, te gaan leiden. Voor de school in Hingene werd Maurits Van den Bossche aangesteld en voor de school in Wintam werd gekozen voor Dirk De Ost , zoon van Celine De Wachter .
Vrije Basisschool Wintam (1981) Bovenaanzicht van de school. Gefotografeerd vanuit de toren van brouwerij Muyshondt.